Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů je ve Společnosti zavedena v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále také jako „ZOO“) a směrnicí Evropského parlamentu a rady (EU) 2019/1973 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“). Na základě povinností, které Společnosti vyplývají z výše uvedených předpisů byl zřízen vnitřní oznamovací systém („dále jen „VOS“), prostřednictvím kterého mají oznamovatelé možnost upozornit na možné protiprávní jednání, které má znaky trestného činu, přestupku či jinak porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnění odhalování případného protiprávního jednání na pracovištích Společnosti, nebo protiprávního jednání odehrávajícího se při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti zaměstnanců Společnosti. Jde o protiprávní jednání, o kterém zaměstnanci a osoby v podobném postavení (dále jen zaměstnanci) za normálních okolností Společnost nebo příslušné státní orgány neinformují, a to zejména ze strachu ze ztráty zaměstnání či jiného postihu. Může se však jednat i o oznámení jiného protiprávního jednání, které s činností Společnosti nesouvisí, nicméně oznamovatel se o něm dozvěděl v souvislosti s prací. Je podstatné zmínit, že informovat o podezření na protiprávní jednání je právem, nikoliv povinností zaměstnance.

Oznamovatelem může být jen fyzická osoba, která by měla jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Oznamovatel má právo na ochranu podle výše uvedených předpisů (zejm. ustanovení § 7 ZOO), pokud měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé (tzn. oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé), že tyto informace spadaly do oblasti, pro něž je možné podat oznámení a současně podal-li oznamovatel oznámení prostřednictvím VOS, externího oznamovacího systému, uveřejněním či prostřednictvím jiného příslušného orgánu veřejné moci. Za hlavní ochranné opatření lze považovat zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd.).

Při oznamování může dojít k porušení smluvní mlčenlivosti a mlčenlivosti dle jiných předpisů (např. daňový řád, bankovní tajemství, lékařské tajemství apod.) pouze pokud má oznamovatel důvodné podezření, že svým oznámením činí kroky k odstranění protiprávního jednání.

Příslušná osoba pověřená k přijímání a prošetření oznámení: Bc. Irena Veselá, DiS. (v nepřítomnosti Mgr. Monika Plášilová). 

Možnosti podání oznámení prostřednictví VOS Společnosti, a to:

·       prostřednictvím webového formuláře  

https://www.nemocnicekralupy.cz/www/files/images/vzor/oznameni.pdf

·       písemně na adresu Společnosti nebo do schránky umístěné u sekretariátu nemocnice. V Kralupech nad Vltavou je schránka umístěna ve 2. patře  u  dveří sekretariátu, v Roztokách je schránka umístěna v přízemí u dveří do sekretariátu. Na obálku prosím uveďte text: „OZNAMOVATEL – Pouze k rukám příslušné osoby“

·       telefonicky: 315 704 428 (oznámení může být podle domluvy zaznamenáno na diktafon a následně přepsáno, nebo rovnou sepsáno do záznamu s možností zápis následně zkontrolovat, opravit a odsouhlasit opravy podpisem oznamovatele)

·       emailem (k tomuto emailu má přístup pouze osoba pověřená k přijímání a prošetření oznámení): socialnisestra@rhg.cz

·       osobně: pouze po předchozí domluvě, telefonicky nebo e-mailem, je možné sjednat termín osobní schůzky

Oznamovatel může podat své oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti těmito způsoby: 

·       písemně: Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, Praha 2, PSČ 128 10, 

·       e-mailem: oznamovatel@msp.justice.cz

·       telefonicky: + 420 221 997 840. 

Další podrobnosti na webové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/